Van 11 tot 15 februari 2019 faciliteerden docenten met steun van VVOB in Rwanda professionele leergemeenschappen (PLG's) van schooldirecteurs in 17 districten. Het doel was om problemen met hoge prioriteit te benoemen en een weg naar de toekomst te bespreken.

Docenten van het College of Education van de Universiteit van Rwanda (URCE) en van andere plaatselijke universiteiten hebben de eerste sessie in meer dan 200 sectoren gefaciliteerd. Directeurs van basisscholen uit zes districten en directeurs van middelbare scholen uit 14 districten kwamen samen met leidinggevenden uit het onderwijs om de belangrijkste onderwijsproblemen waarmee zij te maken hebben te identificeren. Tegelijkertijd rangschikten ze deze problemen in volgorde van prioriteit en maakten ze een plan over hoe strategieën en benaderingen zullen ontwikkeld worden om deze problemen één voor één aan te pakken.

In middelbare scholen worden PLG's ondersteund door het Leaders in Teaching-initiatief van de Mastercard Foundation. Leaders in Teaching is een initiatief dat het onderwijzen en leren op middelbare scholen in Afrika transformeert, zodat jongeren de vaardigheden en competenties verwerven die zij nodig hebben om te slagen op de arbeidsmarkt en in het leven.

In kaart brengen van gemeenschappelijke uitdagingen

Gemeenschappelijke problemen waarmee de scholen te kampen hebben, zijn onder meer het absenteïsme van leerlingen, schooluitval, beperkte betrokkenheid van de ouders en de gemeenschap, en een ontoereikend voedselprogramma in lagere scholen. Er zijn ook overvolle klaslokalen, leerlingen die lange afstanden naar school moeten afleggen, lage leerresultaten en een ontoereikende infrastructuur.

Tijdens de discussies merkten de deelnemers op dat bepaalde kwesties, zoals een ontoereikende infrastructuur (klaslokalen, laboratoria...), de capaciteit van de sector en de scholen te boven gaan. Daarom zijn zij van mening dat deze problemen alleen kunnen worden aangepakt door hogere overheidsinstellingen.
 
Wat betreft de problemen die volgens hen op sector- en schoolniveau kunnen worden aangepakt, hebben de deelnemers aan elke sessie ten minste één belangrijk probleem geselecteerd dat zij in de loop van dit jaar zullen aanpakken. Tijdens de volgende sessie zullen zij samenkomen om het probleem te bespreken en te analyseren op basis van de ervaring van elke school/schooldirecteur. Zodra er eensgezindheid is over het probleem, zullen ze strategieën bepalen en een gedetailleerd plan opstellen.

Waarom PLG's?

Deze onderwijsproblemen zijn niet nieuw. Men kan zich daarom afvragen: hoe kunnen PLG's helpen om dit alles aan te pakken? Een PLG is een platform voor leidinggevenden om elkaar te steunen en van elkaar te leren. Het is een kans om kennis op te bouwen en de methodes van schoolhoofden te verbeteren.

Het faciliteren van deze PLG-sessies volgt op een CPD-cursus (Continuing Professional Development) van 20 studiepunten over mentoring en coaching in het onderwijs, die URCE met steun van VVOB in Rwanda heeft gegeven aan sectorale onderwijsambtenaren (SEO's). De cursus is er op gericht onderwijsambtenaren de nodige vaardigheden bij te brengen om schoolleiders te coachen. Op gelijkaardige wijze krijgen schoolleiders een CPD-cursus over effectief schoolleiderschap, die ook door URCE wordt aangeboden met de steun van VVOB in Rwanda.

Een sessie van een professionele leergemeenschap wordt geleid door een opgeleide sectorale educatieve medewerker en verloopt volgens een handelingsgerichte cyclus. Eerst worden prioritaire problemen geïdentificeerd, vervolgens worden strategieën vastgesteld en een implementatieplan ontwikkeld om die problemen op te lossen. Zodra ze hun strategieën hebben uitgeprobeerd, is het tijd voor evaluatie en reflectie en wordt de beste oplossing verspreidt. De ervaring van VVOB in Rwanda heeft aangetoond dat professionele Leergemeenschappen doeltreffende instrumenten zijn die de kloof overbruggen tussen de theorie van CPD-opleiding en de toepassing van die theorie in de praktijk.